NsP Nové Mesto nad Váhom .n.o. po jednoročnej príprave v roku 2006 zaviedla, úspešne aplikuje, rozvíja a udržuje systém manažérstva kvality SMK podľa normy STN EN 9001 / EN ISO 9001:2015 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, v rýchlej lekárskej pomoci a v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Následne organizácia absolvovala certifikačný audit, ktorým preukázala ,že pripravovaným systémom manažérstva kvality spĺňa všetky požiadavky príslušnej normy a môže ju úspešne napĺňať a zlepšovať. Na príprave sa zúčastnili všetci zamestnanci Nemocnice s poliklinikou n.o. a deklarovali ,že si osvojili podstatu a sú pripravení systém napĺňať a zlepšovať. Dňa 18.12.2006 za účasti primátora mesta , popredných predstaviteľov mesta a podporovateľov z radov podnikateľov slávnostne prebral riaditeľ Nemocnice s poliklinikou n.o. od vedúceho akreditovaného certifikačného orgánu CERTICOM certifikát , ktorým potvrdzuje , že NsP n.o. zaviedla , úspešne aplikuje a spĺňa prísne požiadavky príslušnej normy aj so želaním úspešného napĺňania jej myšlienok.

V roku 2009 vstúpila do platnosti nová norma STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 : 2008 zavádza ešte prísnejšie kritériá pri aplikácii na oblasť kvality poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti , spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Pri externom audite orgánom CERTIKOM bolo 18.12.2009 preukázané ,že organizácia zaviedla nový systém manažérstva kvality úspešne ho aplikuje a tým spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy .Nasledujúce pravidelné ročné dozorové audity a následný certifikačný audit v roku 2012 ukončil úspešné trojročné obdobie a audit potvrdil , že podmienky nastavené systémom manažérstva kvality sú naplnené , systém je plne funkčný , poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých činnostiach je zodpovedajúce deklarovaným cieľom kvality s predpokladom ďalšieho zlepšovania. Platnosť certifikátu bola stanovená do 18.12.2015.

Pre zlepšenie hospitalizačného komfortu pacienta ale i pracovných podmienok personálu prispelo otvorenie nového nadštandardného 28 lôžkového interného oddelenia a presun rehabilitačného oddelenia do zodpovedajúcich priestorov. Oddelenia sú vybavené novými mobilnými, elektricky polohovateľnými postelami s kompletnou výbavou , rôzne druhy transportých vozíkov pre ležiacich alebo sediacich pacientov, kreslá pre podávanie infúzií , lavice do spoločných a čakárenských priestorov. Všetky prevádzkové priestory v budove nemocnice boli kompletne rekonštruované , vytvorili sa priestory pre presun ambulancií a SVaLZ zariadení z poliklinických priestorov , priestory pre najmodernejšiu zobrazovaciu vyšetrovaciu techniku / k CT pribudol digitálny rtg prístroj, digitálny mamograf, denzitometer , k dispozícii je endoskopická súprava a pod. / a schválené auditom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke. Personál má požadované kvalifikačné predpoklady.

Ostatný dozorový audit sa uskutočnil 14.1.2014. Jeho vyhodnotením sa potvrdilo, že systém manažérstva kvality v organizácii je plne funkčný aj s prihliadnutím na novú , prísnejšiu normu .

Dňa 10. a 11.9.2018 bol vykonaný certifikačným orgánom CERTICOM recertifikačný audit v súlade s STN EN ISO 9001:2016, ktorým bola stanovená zhodnosť systému manažérstva s požidadavkami systému normy. Bolo zhodnotené či sú splnené platné zákonné, právne a zmluvné požiadavky súvisiace so systémom manažérstva. Taktiež bola zhodnotená efektivita systému manažérstva na zabezpečenie plnenia cieľov stanovených organizáciou.

Dňa 14.9.2018 bol certifikačným orgánom CERTICOM vydaný certifikát, ktorým bolo preukázané, že NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. M.R.Štefánika 812/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom zaviedla a aplikuje systém manažerstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/ISO 9001:2015