Informácie poskytované NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií v NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. sa riadi predmetným zákonom a opatrením riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.. Informácie zverejňuje NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. na základe žiadosti o poskytnutie informácie fyzickými alebo právnickými osobami.

Základné informačné údaje o organizácii

Postup pri poskytovaní informácií

Postup pri poskytovaní informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. (ďalej len NsP) a ich poskytovanie zamestnancami NsP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a opatrením riaditeľa NsP (ďalej len opatrenie).
2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.
3. Žiadosť sa podáva:
– písomne prostredníctvom pošty na adrese NsP,
– ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby,
– ústne prostredníctvom telefónu pracovných dňoch počas pracovnej doby (032/7712505, 032/7740350),
– prostredníctvom faxu,
– prostredníctvom e-mailu.
4. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese NsP.
6. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, NsP rozklad odloží.
7. O rozklade rozhoduje riaditeľ NsP.

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Je stanovený do doby účinnosti všeobecne záväzného predpisu vydaného Ministerstvom financií SR vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácie povinnou osobou takto: 
1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

0,02 Eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,03 Eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,04 Eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,06 Eur za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

0,65 Eur za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
1,66 Eur za 1 ks CD ROM

obálka formát A6 – 0,02 Eur
obálka formát A5 – 0,03 Eur
obálka formát A4 – 0,07 Eur

Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 Eur.

Formulár – Žiadosť o poskytnutie informácie
Formulár – Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Výročné správy a ročné účtovné závierky

Výročná správa a ročná účtovná závierka – 2013

Výberové konanie.
Súťažné podklady na Multidetektorový počítačový tomograf