Opatrenia ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Na zabezpečenie jednotného postupu všetkých povinných osôb, ako aj žiadateľov o informácie a na zabezpečenie práva občana na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. (ďalej NsP)

vydávam tieto opatrenia

Čl. I
Predmet úpravy

Tieto opatrenia upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach NsP.

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii v rozsahu Čl. II, bod 1 týchto opatrení.

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Čl. II
Vymedzenie niektorých pojmov

1. Osobami povinnými podľa zákona o slobode informácií sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb, alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

2. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom podľa osobitného zákona.

3. Povinnými osobami v podmienkach NsP, n.o. sú zamestnanci organizácie.

4. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

5. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu.

6. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať najmä informácia publikovaná v tlači alebo na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcich zápis a uchovanie informácie, alebo vystavenia na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup alebo umiestnená vo verejnej knižnici.

7. Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe počas ktorej odmietnutie sprístupnenia trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.

8. Za informáciu nemožno považovať stanoviská a výklady k právnym predpisom, ktoré sa vzťahovali k jednotlivým problémom konkrétnych fyzických a právnických osôb, ktoré majú charakter právnej rady. Ďalej za informáciu nie je možné považovať skutočnosť a údaje určené výhradne na vnútornú potrebu organizácie a jej operatívne riadenie.

Čl. III
Povinné zverejňovanie informácií

1. Každá povinná osoba podľa §2 ods. 1. a 2. je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia NsP, jeho právomoci a kompetencie s popisom organizačnej štruktúry NsP na adrese podľa tohto článku,

b) žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať a informácie získať na adrese:

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o., Štefánikova 1

číslo telefónu: 032/7712505, 032/7740350

číslo faxu: 032/7740399

c) ako špecializovaný útvar, ktorý bude koordinovať a viesť centrálnu evidenciu žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v NsP je právny referát.

2. Odvolanie proti rozhodnutiu NsP o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na sekretariáte riaditeľa NsP. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní na príslušnom súde podľa §244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

3. Postup NsP pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržiavať je upravený v nasledujúcich častiach týchto opatrení.

4. Prehľad základných predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých NsP koná a rozhoduje alebo, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k NsP sa nachádza na sekretariáte riaditeľa NsP, kde je k dispozícii k nahliadnutiu.

5. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií bude uverejnený a umiestnený na vyznačenom mieste na každom pracovisku NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.

Čl. IV
Odkaz na zverejnenú informáciu

1. Ak predmetom žiadosti je získavanie informácií, ktoré už boli uverejnené NsP, n.o. bez zbytočného odkladu, najskôr však do piatich dní od podania žiadosti, oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získanie zverejnenej informácie.

2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, NsP, n.o. mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Čl. V
Ochrana údajov

1. Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať aby neposkytol informácie ku ktorým je prístup obmedzený. V prípade že zamestnanec poskytuje informáciu, ktorá obsahuje údaje, ku ktorým je obmedzený prístup je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

2. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne alebo služobné tajomstvo, NsP takúto skutočnosť nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

3. Údaje, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy a pod., NsP sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Rovnako sa to týka aj informácií spracovaných v informačnom systéme.

4. Informácie označené ako obchodné tajomstvo, NsP nesprístupní. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom štátu.

5. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám upravuje §11 zákona č. 211/2000 Z.z.

6. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva NsP tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon č. 211/2000 Z.z. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

7. Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosti podľa osobitného zákona.

Čl. VI
Sprístupňovanie informácii na žiadosť

1. Žiadosť možno podať písomne, ústne (príloha č.1), faxom alebo telefonicky na právnom referáte NsP (v prípade ústnej žiadosti vyplnia pracovníci právneho referátu formulár „Ústna žiadosť“).

2. Zo žiadosti musí byť zjavné:

– ktorej povinnej osobe je určená
– kto ju podáva
– ktorých informácií sa týka
– aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Kontrolu týchto náležitostí zabezpečí pracovník právneho referátu NsP pri evidovaní žiadosti do centrálnej evidencie.

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, pracovník organizačného referátu NsP bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučil o tom, ako treba žiadosť doplniť. Ak napriek takejto výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, pracovník kontroly NsP žiadosť odloží.

4. Žiadosť je podaná dňom, kedy bola oznámená právnemu referátu NsP.

5. Pracovník právneho referátu NsP po zaevidovaní žiadosti písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za spracovanie informácie (výška úhrady sa rovná nákladom na materiálne zabezpečenie spracovania žiadosti.

6. Žiadosť o poskytnutie informácii, ktoré môže byť z poskytnutia vylúčené doručí príslušné oddelenie právnemu referátu na posúdenie v „Komisii pre žiadosti o sprístupnenie informácii“ (ďalej len komisia).

7. Predsedom komisie je námestník pre LPS. Členmi komisie sú poverení zamestnanci NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o.

8. Na návrh komisie rozhodne o sprístupnení informácie riaditeľ NsP

9. Všetci zamestnanci NsP sú povinní na základe požiadavky pracovníkov právneho referátu NsP Nové Mesto nad Váhom vypracovať obratom stanovisko k informácii, resp. informáciu vybaviť a v dvoch vyhotoveniach odovzdať právnemu referátu na zaevidovanie a ďalšie konanie.

10. Pracovník právneho referátu NsP, n.o. vedie centrálnu evidenciu žiadostí, ktorá obsahuje:

– dátum podania žiadosti
– obsah žiadosti, formu podania (napr. písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
– výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie informácie, v akej forme, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytuje bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)
– opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia)

11. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na právnom referáte NsP. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

12. Ak bola žiadosť podaná priamo právnemu referátu NsP, túto žiadosť zaeviduje a bezodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému útvaru NsP. Ak ide o ústnu žiadosť, postúpi ju na formulári o prijatí žiadosti.

13. NsP umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpis alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. NsP pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa Čl.V. týchto opatrení o ochrane údajov pri dodržaní zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Čl. VII
Lehoty na vybavenie žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií NsP vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo záväzných dôvodov (§17 zákona č. 211/2000 Z.z.) môže predĺžiť lehotu, najviac však o desať dní.

3. Predĺženie lehoty NsP oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

4. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti sa určuje lehota minimálne sedem dní. Po jej márnom uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

Čl. VIII
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

1. Ak NsP poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu určenom zákonom č. 211/2000 Z.z. a podľa týchto interných opatrení v zákonom stanovenej lehote urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

2. Ak NsP žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie (príloha č.2). Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Čl. IX
Opravné prostriedky

1. Proti rozhodnutiu NsP o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie podáva žiadateľ na sekretariáte riaditeľa NsP.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu NsP rozhoduje nadriadený – Ministerstvo zdravotníctva SR.

3. MZ SR rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania zo strany NsP.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

Čl. X
Úhrada nákladov

1. Úhradu určí príslušný organizačný referát, ktorý informáciu poskytuje podľa sadzobníka – príloha č. 3. Právny referát žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a spôsob jej zaplatenia.

2. Úhrada sa môže uskutočniť v hotovosti alebo poštovou poukážkou, resp. prevodným príkazom na účet NsP. Prijatie úhrady v hotovosti sa vykoná do pokladne NsP.

3. Informácia sa žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.

Čl. XI
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 211/2000 Z.z. alebo vydanie rozhodnutia, príkazu, či opatrenia, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie je porušením pracovnej disciplíny a priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do 50.000,- Sk a zákaz činnosti na 2 roky.

2. NsP v zmysle týchto opatrení upraví všetky príslušné organizačné smernice.

3. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. vykonáva Úrad vlády SR podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.

MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
riaditeľ NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.