NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. – nezisková organizácia, sa pri nakladaní s majetkom riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení ďalších zmien ako i usmernením Ministerstva zdravotníctva SR Sfi-148/97/OPF/OFI.

V zmysle §13 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení ďalších zmien a doplnkov, NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov prenajíma nehnuteľnosti (nebytové priestory) prevažne neštátnym zdrav. zariadeniam pre účely poskytovania zdrav. starostlivosti.