Sme špecializovaná nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom zastrešená neziskovou organizáciou s predmetom činnosti zameraným na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Našim cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zdravom, bezpečnom a modernom  prostredí. Keďže ale nemáme dostatočné množstvo finančných prostriedkov na realizáciu našich cieľov, prebieha v  súčasnosti ich združovanie na vybudovanie centrálneho príjmu pacientov v budove nemocnice.
V prípade Vášho záujmu o poskytnutie finančného príspevku, ktorý nám pomôže toto dielo zrealizovať, je Vám k dispozícii darovacia zmluva tu.

Základné informácie o NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Názov a forma organizácie
NsP Nové Mesto nad Váhom, nezisková organizácia
Orgány neziskovej organizácie
Správna rada, riaditeľ, dozorná rada
Spôsob zriadenia
Rozhodnutím KÚ v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa §9 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení v spojení s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Zakladatelia neziskovej organizácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s Nemocnicou  s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.
Dátum začatia činnosti
1. január 2003

Predmet činnosti
Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti  na základe  Rozhodnutia MZ SR  zo dňa 2022 č. S12244-2022-OP-3 ako špecializovaná nemocnica v odbore vnútorné lekárstvo s jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS) a ako Liečebňa v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia. NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. poskytuje aj komplexnú  ambulantnú starostlivosť vo všeobecnej a špecializovanej časti a v spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložkách ( SVLZ – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ).

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom organizácie a riaditeľom  je MUDr. Šorf Miroslav, CSc.

Vedenie
riaditeľ  MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
email: miroslav.sorf@nspnm.sk

Asistent riaditeľa pre organizáciu vnútorného riadenia – Dana Macejková    
email.:  dana.macejkova@nspnm.sk

Námestník pre HTÚ – Ing. Miloš Makara
email:  milos.makara@nspnm.sk

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť – Mgr. Tatiana Skovajsová
email: tatiana.skovajsova@nspnm.sk